Projekt „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – ROZWÓJ KOMPETENCJI MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program skierowany jest do uczniów publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoła branżowa) w wieku 16-19 lat zamieszkujących teren miasta Poznania i woj. wielkopolskiego.

Celem Projektu jest wspieranie i podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności behawioralnych i technicznych, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój ich zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, co przyczyni się również do rozwoju społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki.

Warsztaty są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, wykładowców praktyków Collegium Da Vinci w Poznaniu we współpracy z Partnerem – Fundacją Animatornia. W zależności od rodzaju warsztatu odbywają się one w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. Tadeusza Kutrzeby 10 lub w siedzibie Partnera Projektu, ul. Świętego Wawrzyńca 7.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dla uczestników projektu zostały przewidziane materiały dydaktyczne.